σειρόν

Α
(κατά τον Ησύχ.) «τὸ ἀνδρεῑον θέριστρον. Σικυώνιοι».
[ΕΤΥΜΟΛ. Παρλλ. τ. τού σείρινα / σείρινος*].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • пленица — ПЛЕНИЦ|А 2 (1*), Ѣ (А) с. То же, что пленьница 2: и д҃ша мо(˫а) ˫ако пленица лютѣ ѹничежена ѥсть. СбЯр XIII2, 106 об. ПЛЕНИЦ|А1 (24), Ѣ (А) с …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • пленьница — ПЛЕНЬНИЦ|А 2 (7), Ѣ (А) с. Пленница, невольница: Иже плѣньницю купивъ. i съмѣшьсѧ съ нею ˫ако съ жено(ю)… и ѿ не˫а р҃жша˫асѧ дѣти законьны˫а дѣти имать. (αἰχμολωτον) КР 1284, 279в; и ˫ата бы(с) плѣньница, красоты же ради възлюби ю ц(с)рь… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • τετράσειρον — τὸ, Α τετραγωνική αποθήκη σίτου. [ΕΤΥΜΟΛ. < τετρ(α) * + σειρον (< σειρός, άλλος τ. τού σιρός «σιταποθήκη»). Ο τ. θα έπρεπε πιθ. να διορθωθεί σε τετράσιρον (πρβλ. και τετρασίριον)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.